เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจของจังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543

  จังหวัดมุกดาหาร

  จังหวัดมุกดาหาร


  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร


  ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด

              ปราสาทสองนางสถิตย์ มีอยู่ในมุกดาหารในปัจจุบันภายในปราสาทองค์กลาง มีแก้วมุกดาหารอยู่บนพาน ใต้พานมี ผ้าทิพย์รองรับ หน้าผ้าทิพย์มีอักษรไขว้ชื่อย่อของ จังหวัด ในปราสาทองค์ริมทั้งสองข้าง มีบายศรียนตะลุ่มอันเป็นเครื่องบูชา ของชาวอีสาน เบื้องหลังมีธาตุพนม ซึ่งจังหวัดมุกดาหารแยกมา และเคยอยู่ในอาณาจักรโคตรบูรณ์เดียวกัน มีแนวแม่น้ำโขงอยู่ด้านหลัง ด้านตะวันออกพระอาทิตย์กำลังทอแสงหลังหมู่ก้อนเมฆ

  คำขวัญ :
                   หอแก้วสูงเสียดฟ้า      ภูผาเทิบแก่งกะเบา
                   แปดเผ่าชนพื้นเมือง    ลือเลื่องมะขามหวาน
                   กลองโบราณล้ำเลิศ    ถิ่นกำเนิดลำผญา
                   ตระการตาชายโขง      เชื่อมโยงอินโดจีน

  หมายเหตุ เนื่องด้วยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทางจังหวัดมุกดาหารได้มีการประกวดคำขวัญของจังหวัดมุกดาหารใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต มีข้อความในประกาศดังนี้
  "อนึ่ง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดที่จะใช้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้จังหวัดนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป และไม่ผูกพันจังหวัดว่าจะต้องใช้คำขวัญที่ได้รับรางวัลเป็นคำขวัญใหม่จังหวัด"
  สำหรับคำขวัญที่ได้อันดับ 1 ดังนี้
                     " หอแก้วมุกดาหาร พุทธสถานเขามโนรมย์
                       ชมภูผาเทิบแก่งกะเบา วัฒนธรรมชนแปดเผ่าชนพื้นเมือง
                       ลือเลื่องสะพานไทย-ลาว ตลาดการค้าชาวอินโดจีน
                       ลำผญาท้องถิ่นอีสาน กลองโบราณล้ำค่า
                       งามตาชายโขง เชื่อมโยงสู่อาเซียน "


  ต้นไม้ประจำจังหวัด :    ช้างน้าว
  ดอกไม่ประจำจังหวัด :  ดอกช้างน้าว

  ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน
  คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"
  เพลงประจำจังหวัด :
              มุกดาหาร มุกดาหาร เป็นกำลังของชาติ
              มุกดาหารหมายมาตรผดุงชาติ
              สมเกียรติศักดิ์ไทย
              เราเตรียมพร้อมมิยอมให้ใครรุกราน
              ประเทศเป็นบ้านที่เรารักดังดวงใจ
              แม้นศัตรูใดมาสู่แดนไทย
              มุกดาหารยอมตายไว้ชื่อให้ลือลั่น
              ยามสงบเราไม่เชือนเราทำมาหากิน
              พร้อมกับรักษาถิ่นผดุงชื่อให้ลือไกล
              เราขยันเชื่อมั่นในความเป็นไทย
              ถึงตัวจะตาย เกียรติคุณ งามเลิศล้ำ
              รักพี่รักน้องและศีลธรรม
              มุกดาหารก็งามด้วยความสามัคคี

  สภาพทางภูมิศาสตร์ :
              จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนในภาคอีสาน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับป่าไม้ ด้านทิศตะวันตกเป็นผืนป่าบนทิวเขาภูพาน ทิศตะวันออกมีแม่น้ำโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแขวงสวันเขตของ สปป.ลาว แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง

  พื้นที่ : 4,339.830 ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญและอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

  ที่มา : www.travel2mukdahan.com

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Picspost

  จำนวนผู้เยี่ยมชม