เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจของจังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 


  นายวรญาณ  บุญณราช

  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

  คนปัจจุบัน

  รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  1. นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  27 ก.ย. 2525 - 30 ก.ย. 2528


  2. นายถนอม ชาญนุวงศ์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค.2528 - 30 ก.ย. 2531


  3. ร.ต. ไมตรี ไนยะกูล  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2534


  4. นายอนันต์ แจ้งกลีบ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2535


  5. ร.ท.วินัย บุณยรัตผลิน  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2537


  6. นายสาโรช คัชมาตย์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2537 - 19 ต.ค. 2540


  7. นายทรงวุฒิ งามมีศรี  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   21 ต.ค. 2540 - 11 ม.ค. 2541


  8. นายสมบูรณ์ สุขสำราญ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   12 มค. 2541 - 30 ก.ย. 2542


  9. นายประเสริฐ โยธีพิทักษ์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ตค. 2542 - 30 ก.ย. 2544


  10. นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2547


  11. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2548


  12. นายบุญสม พิรินทร์ยวง  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2550


  13. นายปราณีต บุญมี  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2552


  14. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553


  15. นายชาญวิทย์ วสยางกูร  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

  16. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   19 พ.ย. 2555- 30 ก.ย. 2558


  17. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2560


  18. นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่    1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561


  19. นายชยันต์  ศิริมาศ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่    1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563


  20. นายวีระชัย  นาคมาศ  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564


  21. นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  22. นายวรญาณ  บุญณราช  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน


  รวบรวมข้อมูลโดย :  เรารักมุกดาหาร


  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Picspost

  จำนวนผู้เยี่ยมชม