เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจของจังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

  มุกดาหารในปัจจุบัน

   

  มุกดาหารในปัจจุบัน

   


  "คําขวัญจังหวัดมุกดาหาร"

  "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ําเลิศ ถิ่นกําเนิดลําพญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

   

  จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้วย 7 อําเภอ 52 ตําบล 526 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 23 เทศบาลตําบล 30 องค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 642 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตาราง กิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่ ประชากรประมาณ 339,000 คน มี ชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ําโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนยาว 72 กิโลเมตร ตั้งอยู่บน แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) และเป็นทําเลที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพที่ สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาค อื่นๆ ทั่วโลก ผ่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

  เมืองสําราญชายโขง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ พระเจ้าองค์หลวงศักดิ์สิทธิ์ สะพานมิตรภาพสอง

   โดยเส้นทาง EWEC เริ่มจากเมืองเมาะละแหม่งสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา-อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก-จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวัน นะเขต สปป.ลาว-เมืองลาวบาว เมืองดงฮา จังหวัดกวางตรี สิ้นสุด ที่นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระยะทางจากจังหวัด มุกดาหาร ถึงเมืองดานัง ประมาณ 525 กิโลเมตร

  นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางจากจังหวัดมุกดาหารไปนครหนานหนิง มณฑลกว่างซี ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน และเป็นแหล่งรองรับสินค้าอุปโภคบริโภคจากจังหวัดมุกดาหารขนาดใหญ่ โดยใช้เส้นทางจากจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาวเมืองลาวบาว-เมืองดงฮา จังหวัดกวางตรี-กรุงฮานอย-ลังเซิน สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม-เมืองผิงเสียง สาธารณรัฐประชาชนจีน-นคร หนานหนิง มณฑลกว่างซี ระยะทางประมาณ 1,360 กิโลเมตร


  อาณาเขต 

           ทิศเหนือ     ติดกับอําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และอําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

          ทิศใต้         ติดกับอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ และอําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

           ทิศตะวันออก    ติดกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแม่น้ําโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

          ทิศตะวันตก      ติดกับอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ลักษณะภูมิประเทศ

  ทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน มีลักษณะเป็น ป่าโปร่งบางแห่ง เป็นป่าทึบ ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับป่าไม้และมีแม่น้ําโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ราบร้อยละ 20 ของพื้นที่จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 953,300 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.15 ของพื้นที่จังหวัด 

  ลักษณะภูมิอากาศ

  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือน พฤษภาคม จะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศ สูงแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อน ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง หรือเรียกอีกอย่างว่า พายุฤดูร้อน ซึ่งจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณที่พายุ พัดผ่าน

  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือน ตุลาคม จะเกิดฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน-ต้น เดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้พัดเอาความชื้นเข้ามาและปริมาณฝนที่เกิดจาก ร่องฝนหรือร่องความกดอากาศต่ํา พาดผ่านในแนวตะวัน ออก-ตก ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้าง ส่วน ปริมาณฝนมากที่สุดเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนตอนใต้เคลื่อนเข้ามาปีหนึ่งประมาณ 2-3 ลูก จะเกิดฝนตก เป็นบริเวณกว้าง

  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือน กุมภาพันธ์ จะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศ สูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวทําให้ อากาศหนาวเย็นและแห้งโดยทั่วไป

   

  Mukdahan of Today.

  Mukdahan's provincial slogan

  "Towering Ho Kaeo Tower, Phu Phathoep and Kaeng Kabao Eight minorities, famed

  sweet tamarind Surpassing ancient kettledrum, origin of Lam

  Phaya Stunning view of the Mekong River, gateway to Indochina"

  Mukdahan is one of Thailand's northeastern provinces, comprising 7 districts (amphoe), 52 subdistricts (tambon), 526 villages, 1 provincial administrative office, 1 city municipality, 23 subdistrict municipalities, 30 subdistrict administrative offices, lying 642 km from Bangkok. Covering an area of 4,339.83 sq km or 2,712,394 rai with a population of about 339,000. Bordering the Lao People's Democratic Republic (LPDR) separated by the Mekong River lining as a frontier 72 km long, it sits on the East - West Economic Corridor (EWEC), a potential location that links to countries in the Asean and other regions in the world via Thai-Lao Friendship Bridge 2 (Mukdahan-Savannakhet).

  EWEC starts from Mawlamyine, Republic of the Union of Myanmar-amphoe Mae Sot-Tak-PhitsanulokKhon Kaen-Kalasin-Mukdahan-Savannakhet province, the Lao People's Democratic Republic (LPDR), Lao Bao, Dong Ha, Quang Tri, the Socialist Republic of Vietnam. It ends at Da Nang, the Socialist Republic of Vietnam. The overall distance from Mukdahan to Da Nang is about 525 km.

  Travel can also be made from Mukdahan to Nanning, Guangxi, located in the south of the People's Republic of China (PRC) with a populace of over 100 millions, acting as a large distribution hub of consumer goods from Mukdahan via route Mukdahan-Savannakhet province, LPDR-Lao Bao-Dong Ha-Quang Tri-Hanoi-Lang Son, the Socialist Republic of Vietnam-Pinxiang, Nanning and Quangxi, the People's Republic of China. The overall distance is 1,360 km.

   

  Boundary

  North = it borders amphoe Na Kae, amphoe That Phanom, Nakhon Phanom Province and amphoe Tao Ngoi, Sakon Nakhon Province

  South  = it borders amphoe Loeng Nok Tha, Yasothon Province, amphoe Chanuman, Amnart Charoen Province and amphoe Nong Phok, Roi Et Province

  East = it borders Savannakhet, the Lao People's Democratic Republic (LPDR), divided by the Mekong River

  West = it borders amphoe khao Wong, amphoe Kuchinarai, Kalasin Province and amphoe Moei Wadi, Roi Et Province

   

  Topography

  Its north and south are of plateaus while the west sees Phu Phan Range with sparse and thick forests. The east is flatland alternating with forest and the Mekong River as a frontier between Thailand and the Lao People's Democratic Republic, along the 72 km length. 20 % of the province's area is of lowland. The nature is abundant with 1,524.80 sq km forest space, representing 35.15 % of the whole province.

   

  Climate

  Summer Summer begins from mid-Februarymid-May when cold air mass or high pressure spreads and clashes with hot air mass, causing thunderstorm and gust, aka summer storm that is destructive to the areas it blows over.

  Rainy season It begins from mid-May-midOctober during the dry spell around end of June-start of July. The western monsoon-blown rainfall brings in humidity and the rainfall from the rain trough or monsoon trough go through the eastern and western parts, thus causing expansive thunderstorm. The most rainfall comes from tropical cyclone from the South China Sea, occurring 2-3 times yearly, resulting in expansive rain.

  Winter Winter starts from mid-Octobermid-February when cold air mass or high pressure areas from China spread and cover the area, generally causing the weather cold and dry.

   

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Picspost

  จำนวนผู้เยี่ยมชม